Privacyverklaring

Laatste update privacyverklaring: 28.01.2020 We hechten belang aan de privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van eenieder van wie we persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring heeft de bedoeling u te informeren over hoe we zorg dragen voor uw persoonsgegevens en wat we met uw gegevens doen.

1 Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

Dumoulin NV met ondernemingsnummer 0429.887.073, met maatschappelijke zetel te Spinnerijstraat 119, 8500 Kortrijk, België, Dumoulin SA met ondernemingsnummer 0449.730.404, met maatschappelijke zetel te Rue Bourie 18, 5300 Andenne, België, Natural Granen Gebroeders De Scheemaecker met ondernemingsnummer 0437.115.256, met maatschappelijke zetel te Metropoolstraat 28-29, 2900 Schoten, België en Arie Blok BV met KvK-nummer 30133415, statutair gevestigd te Leidekkersweg 2A, 3449 JH Woerden, Nederland zijn de verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers van deze website (hierna gezamenlijk genoemd: de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’).

Binnen de groep van ondernemingen waartoe de verwerkingverantwoordelijke behoort, werd een functionaris voor de gegevensbescherming aangeduid, die toezicht houdt op de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt deze persoon contacteren via privacy@arvesta.eu.

2 Welke gegevens verzamelen we via onze website?

In dit onderdeel leggen we uit welke persoonsgegevens we van u kunnen verwerken via de website, waarvoor we dat doen en op basis van welke rechtsgrond. Daarnaast geven we ook aan hoe lang we uw gegevens bewaren.

2.1 Contactformulier

Via onze website kan u met ons contact opnemen middels het contactformulier. Als u dit doet, verzamelen we uw voornaam, naam, e-mailadres en optioneel ook de naam van uw bedrijf of het bedrijf waar u werkt, BTW-nummer, telefoonnummer/GSM-nummer en uiteraard de door u gestelde vraag. We hebben een gerechtvaardigd belang om de gegevens die u doorgeeft te verzamelen, dit om uw bericht te kunnen beantwoorden. We houden deze gegevens niet langer bij dan noodzakelijk om uw vragen te beantwoorden of de door u gevraagde informatie te kunnen bezorgen.

2.2 Nieuwsbrieven

Via de website kan u aangeven dat u nieuwsbrieven wil ontvangen. Deze nieuwsbrieven kunne onder andere info bevatten over onze producten, promoties, evenementen, wedstrijden, beurzen waar we aanwezig zijn, algemene info over de Verwerkingsverantwoordelijke,... Voor het versturen van deze nieuwsbrieven verwerken wij uw naam en uw e-mailadres. Daarnaast kunnen we ook de volgende info verzamelen in het kader van deze nieuwsbrieven: datum ontvangst nieuwsbrief, datum opening nieuwsbrief, informatie over de aflevering van de nieuwsbrief, links waarop u hebt geklikt, gebruikte e-mailclient, gebruikte render engine, besturingssysteem van het apparaat, de eventuele doorzending van de nieuwsbrief aan anderen (waarbij we niet weten aan wie). We gebruiken de informatie omtrent uw klikgedrag in onze nieuwsbrieven om u relevantere elektronische nieuwsbrieven te kunnen bezorgen. Op basis van ons gerechtvaardigd belang analyseren we aan de hand van deze info ook de algemene doeltreffendheid en het bereik van onze nieuwsbrieven. Wij versturen de nieuwsbrieven op basis van uw toestemming. Dit betekent uiteraard ook dat u op elk ogenblik de mogelijkheid hebt om uw toestemming in te trekken. We bewaren uw inschrijving op de nieuwsbrief totdat u aangeeft dat u geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen. Onderaan de nieuwsbrieven kan u een uitschrijflink vinden waarmee u zich eenvoudig kan uitschrijven.

2.3 Inschrijvingen voor wedstrijden en evenementen

Indien u via de website deelneemt aan een wedstrijd of u zich inschrijft voor een evenement, verwerken wij in het kader daarvan minstens uw voornaam, naam en e-mailadres. Afhankelijk van de concrete wedstrijd of het concrete evenement, zou het kunnen dat er nog andere gegevens worden opgevraagd. Voornoemde gegevens verwerken wij om uw inschrijving te registreren, uw deelname te bevestigen, om -indien van toepassing- na te gaan of u voldoet aan de voorwaarden en om u te contacteren in verband met een wedstrijd of evenement. Deze gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming. We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hiervoor opgesomde doeleinden.

3 Geven we uw gegevens door of verkopen we uw gegevens?

We verkopen in geen geval uw gegevens door aan derden. Voor de uitvoering van onze dienstverlening en in het kader van de hoger gemelde verwerkingsdoeleinden kunnen wij uw gegevens wel delen met:

  • de vennootschappen binnen de groep waartoe de Verwerkingsverantwoordelijke behoort, zijnde Arvesta. Dit om de klanten- en leveranciersadministratie te centraliseren. Welke vennootschappen dat zijn, kan u lezen op

    ;

  • derden (zoals logistieke partners, datacenters, IT Service Providers, drukkerijen, mailingbureaus, websitebouwer,...). Wij hebben met deze partijen overeenkomsten gesloten waardoor de bescherming van uw gegevens wordt gewaarborgd;

  • Overheid en overheidsinstellingen: om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Enkel de gegevens die wettelijk verplicht mee te delen zijn, worden gedeeld. Verder kunnen geschillen en andere incidenten er bovendien toe leiden dat uw persoonsgegevens in uitzonderlijke omstandigheden worden gedeeld met de politie en andere gerechtelijke instanties. Ook onder andere advocatenkantoren, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, verzekeringsmaatschappijen of banken zullen toegang kunnen krijgen tot een gedeelte van uw persoonsgegevens wanneer dat voor hen nodig is om ons bij te staan bij het behandelen van een dossier, het uitvoeren van projecten, enzovoort.

4 Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

We ondernemen alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak. Zo slaan we onder andere de door u verstrekte persoonsgegevens op in databases, informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Bovendien is ons personeel op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Zij zijn bovendien verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

5 Hoe kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen?

U heeft het recht om op elk moment kosteloos inzage te vragen in uw persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht om foutieve, ongepaste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren. U heeft ook het recht om ons in bepaalde gevallen te verzoeken om tijdelijk uw persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking niet meer te gebruiken.

Tot slot heeft u het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens. Als u geen e-mails meer wenst te ontvangen met o.a. productinformatie, promoties, advies, info over evenementen, nieuws over onze onderneming,... dan kunt u zich eenvoudig uitschrijven op onze mailinglijst. Wilt u geen e-mails meer ontvangen, dan kan u zich uitschrijven via de uitschrijflink onderaan de e-mails. U kan ons ook steeds contacteren via onderstaand e-mailadres.

U dient uw verzoek per e-mail te versturen naar privacy@dumoulin.euprivacy@natural-granen.com of privacy@arieblok.nl of per post naar het adres van de verwerkingsverantwoordelijke. Dit verzoek moet het volgende bevatten: volledige naam, adres, e-mailadres, kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart en een duidelijke beschrijving van uw verzoek. Wij hebben één maand de tijd om uw verzoek te beantwoorden. Hou er rekening mee dat deze periode begint te lopen wanneer wij uw gedateerd en ondertekend verzoek schriftelijk per post, elektronisch, of schriftelijk ter plaatse hebben ontvangen en wij alle vereiste informatie hebben om te voldoen aan uw verzoek. Indien u van mening bent dat we uw verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op via bovenstaande gegevens. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u gewoonlijk verblijft. Voor Belgische klanten is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, voor Nederlandse klanten de Autoriteit Persoonsgegevens en voor Frankrijk is dit La Commision Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

6 Wijzigingen in deze verklaring

Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum. Indien wij aanzienlijke wijzigingen aanbrengen in de privacyverklaring waardoor onze privacypraktijken in wezenlijk opzicht veranderen, kunnen we u hiervan ook op andere wijze op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen of een mededeling op onze website te publiceren voordat de wijzigingen van kracht worden.

Natural Granen Gebr De Scheemaecker NV
Metropoolstraat 28 – 29 2900 Schoten
BE 0437.115.256
E. info@hobbyfirst.com
T. 03 641 02 11

Möchten Sie Tipps und Ratschläge erhalten, die Ihren Interessen entsprechen? Wir erledigen das gerne für Sie!

© 2021 Arvesta. Alle Rechte vorbehalten.
Arvesta